Give to help refugees in Wales
find their Welcome!
Rhowch gyfraniad i helpu ffoaduriaid yng Nghymru i ddod o hyd i'w Croeso!

The Need

Welcome Churches are seeking to employ a Wales Regional Coordinator to specifically support churches across Wales to welcome refugees into their communities.

From Afghan families being relocated at short notice and refugees from Syria, Iraq and Eritrea who are being resettled, to those arriving from Hong Kong who are planning a new life, Wales is a Nation of Sanctuary. There is an urgent need to establish regional support who can engage with local churches. better understand local needs, and develop relationship-based partnerships to deliver key support.

Local churches are excellently placed to ensure that those seeking refuge in Wales are welcomed into the community. The Regional Coordinator will lead to strengthened ties and relationships with churches across Wales, allowing for increased opportunities for training and collaboration. This role will ensure we can meet the needs of churches in the region and provide the support needed to assist the integration of refugees and asylum seekers. Ultimately, we are seeking to achieve our aim for all refugees to be welcomed by the local Church.

Your donations will make a direct contribution to establishing and maintaining this essential role and seek to ensure that all refugees in Wales are able to find their Welcome. Donations will be used initially to support the work of a Regional Coordinator in Wales and local initiatives. Excess funds may be used to support work in other regions of the UK as required. If insufficient funds are raised to support a Regional Coordinator, funds will be used as much as possible to benefit work in Wales.

Yr Angen

Mae Welcome Churches yn awyddus i gyflogi Cydlynydd Rhanbarthol i gefnogi eglwysi ledled Cymru yn benodol er mwyn croesawu ffoaduriaid i'w cymunedau.

O deuluoedd Afghanistan yn cael eu hadleoli ar fyr rybudd a ffoaduriaid o Syria, Irac ac Eritrea sy'n cael eu hailgartrefu, i'r rhai sy'n cyrraedd o Hong Kong sy'n cynllunio bywyd newydd, mae Cymru'n Genedl Noddfa. Mae angen dybryd i sefydlu cymorth rhanbarthol a all ymgysylltu ag eglwysi lleol. deall anghenion lleol yn well, a datblygu partneriaethau sy'n seiliedig ar berthynas i ddarparu cymorth allweddol.

Mae eglwysi lleol mewn sefyllfa wych i sicrhau bod y rhai sy’n ceisio lloches yng Nghymru yn cael eu croesawu i’r gymuned. Bydd gwaith y Cydlynydd Rhanbarthol yn arwain at gysylltiadau a pherthynas gryfach ag eglwysi ledled Cymru, gan greu rhagor o gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a chydweithio. Bydd y rôl hon yn sicrhau y gallwn ddiwallu anghenion eglwysi’r rhanbarth a darparu’r cymorth sydd ei angen i helpu i integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Yn y pen draw, rydym yn ceisio cyflawni ein nod i bob ffoadur gael ei groesawu gan yr Eglwys leol.

Bydd eich rhoddion yn cyfrannu'n uniongyrchol at sefydlu a chynnal y rôl hanfodol hon ac yn ceisio sicrhau bod holl ffoaduriaid Cymru yn gallu dod o hyd i'w Croeso. I ddechrau, bydd y rhoddion yn cael eu defnyddio i gefnogi gwaith Cydgysylltydd Rhanbarthol yng Nghymru a mentrau lleol. Gellir defnyddio arian dros ben i gefnogi gwaith mewn rhanbarthau eraill yn y DU yn ôl yr angen. Os na fydd digon o arian yn cael ei godi i gefnogi Cydlynydd Rhanbarthol, bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio cymaint â phosibl er budd ein gwaith yng Nghymru.

8640
Total donations to date

Target: £20,000

£8640 / £20,000

43.2%